Otwarty Protokół Badawczy

Otwarty protokół badań społecznych

wg modelu kontrolowanego zaopatrzenia grupy samopomocy w surowiec z konopi

 przedstawionego przez Stowarzyszenie Cannabis House

 

 

 

Model prawno-organizacyjny utworzenia społeczności zamkniętych klubów kontrolowanego zaopatrzenia i spożycia marihuany przez osoby długotrwale używające bądź innej legalnej formy zaopatrzenia w przetwory konopi.

 

Ideą jest udostępnienie zorganizowanej populacji długotrwale używających marihuany różnym ośrodkom badawczym na potrzeby różnych badań w zależności od tego co dana instytucja chciałaby zbadać.

 

Zamówienie obejmuje następujące elementy dokumentacji

 

 1. Konstrukcja modelu prawno-organizacyjnego
 2. Konstrukcja protokołu badania
 3. Studium wykonalności w polskich warunkach prawnych i społecznych

 

 1. Konstrukcja modelu

 

Ustalenia prawno-organizacyjne (zdefiniowanie elementów modelu względem polskiego prawa)

 

 • grupa samopomocy / odbiorca indywidualny
 • model zaopatrzenia aptecznego / pozaaptecznego
 • dane osobowe / dane medyczne
 • umocowanie instytucjonalne
 • założenia wdrożeniowe

 

 1. Konstrukcja protokołu badania

 

Wiążące[1] ustalenia standardów organizacyjnych i merytorycznych na potrzeby uzasadnienia naukowego charakteru przedsięwzięcia.

 

 • Mapa czynności badawczych – założenia wspólne dla przedsięwzięcia

 

 • zdefiniowanie obszarów nauk i odpowiadającej im metodologii badań
 • obszary publikacji / wdrożenia wyników i rezultatów
 • zdefiniowanie zakresu, formy i przebiegu poszczególnych etapów / czynności badawczych
 • ocena metodologii pomiarów i interpretacji wyników przez niezależne instytucje naukowe
 • metody walidacji zarówno pomiarów i wyników jak i założeń tego protokołu w praktyce
 • zidentyfikowanie potencjalnych uczestników instytucjonalnych
 • założenia techniczne i formalne współuczestnictwa oraz przystąpienia do protokołu

 

 • Zaplecze podmiotowe

 

 • badacze, osoby prowadzące, odpowiedzialne za czynności badawcze
 • podmioty asystujące wg istotnych kryteriów (np. lekarze i zdefiniowanie im wymagań do spełnienia, prawnicy itp.)
 • formalne i techniczne wymogi współpracy instytucjonalnej (Krajowe Biuro, Eksperci itp.)
 • wiążące określenie pełnionych ról i funkcji, odpowiedzialności
 • jakaś procedura walidacji planu funkcjonowania tych podmiotów w badaniu

 

 • Dokumentacja personalna i organizacyjna
 • formalne i techniczne dokumenty stosowane /obowiązujące w badaniu wg protokołu
 • obieg dokumentacji
 • Założenia do systemu IT

 

Wytyczne techniczne do konstruowania rozwiązań IT na potrzeby obsługi Protokołu w zakresie

 • modułów,
 • narzędzi badawczych (zbieranie danych, bazy danych, przetwarzanie danych)
 • organizacji (np. przystępowania, występowania)
 • ewidencji surowca (no niech będzie…), zaopatrzenia…
 • komunikacji wewnętrzne, zewnętrznej itp.

 

 1. Studium wykonalności

 

Ocena możliwości realizacji przedsięwzięcia na terytorium Polski w najbliższych latach

 

 • Ocena prawna możliwości zaopatrzenia

 

 • Plan organizacyjno-instytucjonalny wdrożenia opracowania i wdrożenia protokołu

 

 • Montaż finansowy przedsięwzięcia (warianty)

 

 • Podsumowanie – ocena wykonalności w zdefiniowanym czasie i miejscu…