Do autorów

Dziękujemy, że zdecydowaliście się Państwo przesłać nam swój artykuł. Te instrukcje zapewnią, że będziemy mieć wszystko, czego potrzebujemy, aby Wasz artykuł mógł przejść płynnie przez redakcję i publikację. Proszę poświęcić trochę czasu, aby przeczytać i postępować zgodnie z nimi, dzięki temu artykuł będzie odpowiadał wymogom Tytułu Index Scientia Cannabis. Dzięki tym wymaganiom już wkrótce czasopismo nasze będzie tytułem punktowanym, z którego publikujący autorzy będą mogli czerpać korzyści w naukowej ewaluacji.

 

Czasopismo Index Scientia Cannabis wymaga, by wszystkie rękopisy/dokumenty były zgodne ze stawianymi wymogami, by zostały przekazane tylko Czasopismu Index Scientia Cannabis, by nie zostały już opublikowane, ani nie były rozpatrywane gdzie indziej do publikacji, w tym w prasie. Autorzy, którzy nie przestrzegają tego warunku, zostaną obciążeni wszystkimi kosztami poniesionymi przez Czasopismo Index Scientia Cannabis, a ich prace nie zostaną opublikowane.

 

Czasopismo Index Scientia Cannabis dopuszcza możliwość wydawania zgłaszanych przedruków pod pewnymi warunkami. Po pierwsze, przedruk może dotyczyć rozpowszechnionych sprawozdań z aktualnych wydarzeń i artykułów na tematy polityczne, społeczne, gospodarcze lub religijne, aktualnych wypowiedzi i fotografii reporterskich, jeśli temat jest aktualny. Aktualne jest to, co znajduje odzwierciedlenie w społecznym zainteresowaniu określonym zdarzeniem. Ramy czasowe nie są w tym zakresie sztywne. Wyznacza je potrzeba chwili, konieczność odnosząca się do szybkości obiegu informacji. Kryterium to nie obejmuje tematyki stale aktualnej, np. kwestii bezrobocia, sytuacji w służbie zdrowia, innych spraw społecznych.

 

            Przyjmowane do druku będą przedruki dotyczące tylko tematyki gospodarczej, społecznej, religijnej i politycznej pod warunkiem, że nie  dokonane zostało zastrzeżenie, np. przez wydawcę, że dalsze rozpowszechnianie artykułu jest zabronione. Jeśli taki zakaz został sformułowany, Index Scientia Cannabis nie skorzysta z takiego tekstu. Na autorze ciąży obowiązek oświadczenia, że nie zostało dokonane zastrzeżenie, że dalsze rozpowszechnianie artykułu jest zabronione.

 

Przedruk będzie legalny, jeżeli dokona się go bez zmian w treści przedruku. Ma to zastosowanie w odniesieniu do kategorii informacji wymienionych w art. 25 ust. 1 pkt 1 prawa autorskiego. Opublikowanie tylko części artykułu, zmiana tytułu, eliminacja poszczególnych fragmentów mogą zostać zakwalifikowane przez Index Scientia Cannabis jako naruszenie integralności utworu. W ten sposób ochronie podlega prawo osobiste twórcy, o którym mowa w art. 16 prawa autorskiego, tj. prawo do nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania. Autor opracowując skrót uważa, aby informacja nie stała się tendencyjna oraz jednostronna.

 

Materiały przesłane do Index Scientia Cannabis, które zostaną złożone jako pierwotne, będą/mogą podlegać recenzji i zostaną decyzją redaktora naczelnego przyjęte do publikacji. Czasopismo publikuje również prezentacje plenarne, komentarze i krótkie recenzje oraz glosy, które mogą podlegać recenzji według uznania redaktora.

 

 1. Przygotowanie rękopisu

 

1.1. Dokumenty są akceptowane tylko w języku polskim.

1.2. Typowy artykuł nie przekracza 4000 słów, a korespondencja 400 słów. Dokumenty znacznie przewyższające ten poziom zostaną poddane krytycznej ocenie pod względem długości.

1.3. Rękopisy powinny być skompilowane w następującej kolejności: Wskazanie Autora; strona tytułowa; abstrakt; Słowa kluczowe; tekst główny; podziękowanie; dodatki (w stosownych przypadkach); wykaz Tabel ze wskazaniem stron.

1.4. W przypadku wszystkich zgłoszonych dokumentów wymagane są streszczenia ok. 200 słów.

1.5. Każdy artykuł powinien mieć 3 do 6 słów kluczowych.

1.6. Nagłówki sekcji powinny być zwięzłe.

1.7. Wszyscy autorzy pracy powinni zawierać ich pełne imiona i nazwiska, afiliację jednostki macierzystej, adresy pocztowe, numery telefonów i faksów oraz adresy e-mail na stronie tytułowej artykułu.

1.8. Jeden autor będzie zidentyfikowany jako główny autor.

1.9. Dla wszystkich materiałów obowiązkowy jest niedyskryminacyjny język. Nie należy używać seksistowskich lub rasistowskich i dyskryminacyjnych terminów, poza przypadkami koniecznymi dla zobrazowania prezentowanego zjawiska w granicach społecznie akceptowalnych.

1.10. Używając słowa, które jest lub jest uznawane za zastrzeżone wyrażenie lub znak towarowy, autorzy muszą używać symbolu ® lub .

 

 1. Wskazówki redakcyjne dla autorów:

 

2.1. Imiona i nazwiska – także w przypisach – pisane są zwykłym drukiem. Zasada ta odnosi się również do inicjałów.

2.2. Kursywą pisane są wszystkie zwroty obcojęzyczne, a więc i łacińskie, których w tekstach prawniczych nie brakuje. Kursywą pisane są również tytuły wszelkich publikacji (książek, artykułów, itp.).

2.3. Uwaga na cudzysłów! W języku polskim używany jest cudzysłów apostrofowy: „…”. Jedynie jako cudzysłów drugiego stopnia – tzn. cudzysłów w cudzysłowie – używany jest niemiecki: »…«.

2.4. Pamiętać też trzeba, że autor tekstu używa nawiasu okrągłego (…), zaś nawias kwadratowy […] zarezerwowany jest dla komentatora tekstu.

2.5. Niedopuszczalne są sytuacje zamykania bezpośrednio po sobie nawiasów: )), czy rozpoczynaniu po zamknięciu nawiasu nowego: )(.

2.6. Kropka znajduje się zawsze po nawiasie – kończy wypowiedź.

2.7. Przypis w tekście jest zawsze przed kropką.

2.8. W przypisie stosowany jest tylko wyrażenie ibidem. Nie jest stosowany! op. cit., tenże, idem  itp.

2.9. Proszę pamiętać o poprawnej afiliacji! Jeśli Autorem jest osoba spoza ośrodka naukowego, to w afilicji może znajdować się wskazanie profesji lub instytucji, z którą Autor jest związany.

2.10. Każdy tekst musi mieć streszczenie w jęz. polskim (7-11 zdań) i jego odpowiednik w jęz. ang. oraz 3-6 wyrażeń-kluczy (keywords).

2.11. Nadsyłane teksty powinny mieć objętość nie mniej niż 0,5 arkusza wydawniczego (20 tys. znaków ze spacjami, tj. ok. 12 stron maszynopisu (czcionka Times New Roman 12, interlinia 1,5).

2.12. Każdy artykuł musi posiadać przypisy i bibliografię sformatowaną zgodnie ze stylem Chicago.

 
 1. Zasady cytowania źródeł prawa, literatury i orzecznictwa:

3.1. Gdy źródło prawa jest podawane po raz pierwszy należy podać jej pełen tytuł np.:

art. 10 ustawy z 2.7.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 ze zm.),

art. 15 ustawy z 19.3.2004 r. – Prawo celne (Dz.U. Nr 68, poz. 622 ze zm.)

3.2. Gdy ustawa jest cytowana kolejny raz należy podać:

art. 10 SwobGospU

art. 15 PrCel

3.3. Gdy cytowana jest ustawa bez numeru artykułu zawsze należy podać cały tytuł a nie skrót. Nie zaczyna się zdania od skrótu ustawy.

3.4. Powoływanie orzecznictwa w tekście głównym:

3.4.1. Nie stosuje się zapisu sygnatur orzeczeń w przypisach. Zawsze zamieszczane są one w tekście głównym. Powołując dane orzeczenie należy zawsze określić jego charakter (uchwała, wyrok, postanowienie). Zasadą jest cytowanie danego orzeczenia tylko w jednym publikatorze. Jeżeli publikator jest tylko elektroniczny należy podać – niepubl.

Przykład:

uchw. SN z 22.7.1994 r. (III CZP 87/94, OSNC 1995, Nr 1, poz. 5)

uchw. SN z 15.2.1978 r. (III CZP 1/78, niepubl.)

3.4.2. Zawsze podaje się skróty:

uchw.

uchw. SN (7)

orz.

Post.

wyr.

3.5. Jeżeli orzeczenie cytowane jest w całości w nawiasie, to między datą, sygnaturą a publikatorem stosowany jest przecinek.

Przykład:

(uchw. SN z 22.7.1994 r., III CZP 87/94, OSNC 1995, Nr 1, poz. 5).

 

 1. Tabele i rysunki

 

4.1. W interesie autora leży zapewnienie jak najlepszej jakości obrazu. Prosimy, by wszystkie importowane i zeskanowane materiały były skanowane w odpowiedniej rozdzielczości zapewniającej dobrą jakość odczytu.

4.2. Tabele i rysunki muszą być zapisywane oddzielnie dla tekstu.

4.3. Pliki powinny być zapisywane jako jeden z następujących formatów: PNG, JPG, TIFF (oznaczony formatem plików graficznych) i powinien zawierać wszystkie niezbędne informacje dotyczące czcionek oraz plik źródłowy aplikacji (np. CorelDraw / Mac, CorelDraw / PC).

4.4. Wszystkie tabele i rysunki muszą być ponumerowane kolejnymi numerami arabskimi lub rzymskimi w kolejności, w jakiej pojawiają się w tekście (np. Tabela 1, tabela 2, rysunek I, rysunek II). W postaciach wieloskładnikowych każda część powinna być etykietowana (na przykład tabela 1 (a), tabela 2 (b), rysunek I (a), rysunek II (b)).

4.5. Opisy tabel i cyfr muszą być zapisywane osobno, jako część pliku zawierającego cały tekst artykułu i odpowiednio ponumerowane.

4.6. Nazwa pliku graficznego powinna być opisowa i zawierać w nazwie swą systematykę w artykule, np. Figura 1, Fig. 2a.

 

 1. Kolor:

 

5.1. Index Scientia Cannabis w ramach rocznego przydziału stron drukuje artykuły w czerni bez kolorów.

5.2. Autorzy akceptowanych projektów artykułów, którzy proponują opublikowanie rysunków w kolorze w wersji drukowanej, powinni skontaktować się z Index Scientia Cannabis na etapie akceptacji, aby uzgodnić wkład finansowy w koszty reprodukcji w kolorze.

5.3. Figury kolorowe przesłane w projekcie artykułu, nieuzgodnione na etapie akceptacji pojawiają się w czerni i bieli w wydaniu drukarskim czasopisma, będą natomiast wyświetlane w kolorze w wydaniu online, przy założeniu, że dostarczane są w oryginale.

 

 1. Reprodukcja materiałów chronionych prawami autorskimi

 

6.1. Autor oświadcza, że posiada zgodę osób dysponujących prawami autorskimi do odtworzenia w artykule dowolnego rysunku, tabeli lub wyodrębnienia z tekstu innego źródła. Dotyczy to bezpośredniej reprodukcji oraz „reprodukcji pochodnej” (w przypadku utworzenia nowej postaci lub tablicy, która pochodzi zasadniczo z chronionego prawami autorskimi źródła).

6.2. Autorzy ponoszą odpowiedzialność za wszelkie honoraria wymagane przez dysponentów praw autorskich. Kopie oświadczeń lub zgód należy przesyłać wraz z artykułem do redakcji.

 1. Uzupełniający materiał online

 

7.1. Autorzy mogą przesyłać animacje, pliki filmowe, pliki dźwiękowe lub wszelkie dodatkowe informacje dotyczące publikacji online

 

 1. Zgłoszenia

 

8.1. Wszystkie zgłoszenia powinny zostać przeprowadzone online przez witrynę Czasopisma Index Scientia Cannabis. Nowi użytkownicy powinni najpierw utworzyć konto.

8.2. Rękopisy można składać w dowolnym standardowym formacie, w tym Word, EndNote i PDF. Pliki te zostaną automatycznie przekształcone w plik PDF w celu przeglądu. Pliki LaTeX powinny być konwertowane na format PDF przed wysłaniem.

8.3. Autorzy powinni przygotować i przesłać dwie wersje ich rękopisu. Pierwsza powinna być kompletnym tekstem, natomiast w drugim wszystkie informacje o dokumencie, które identyfikują autora, powinny zostać usunięte z plików, aby mogły być wysyłane anonimowo do recenzentów. Podczas przesyłania plików autorzy będą mogli zdefiniować wersję nie-anonimową jako „Plik nie do przeglądu”.

 

 1. Prawa autorskie i autorów

 

9.1. Warunkiem publikacji jest to, że autorzy przypisują prawa autorskie lub licencjonują prawa do publikacji w swoich artykułach, w tym streszczenia, stowarzyszeniu Cannabis House. Dzięki temu możemy zapewnić pełną ochronę praw autorskich i rozpowszechniać artykuł, w najszerszym możliwym zakresie w formie drukowanej i elektronicznej.

9.2. Autorzy są odpowiedzialni za uzyskanie zgody na odtworzenie materiałów chronionych prawem autorskim z innych źródeł.

 

 1. Darmowy dostęp do artykułów

 

10.1. Autor artykułu otrzymaj bezpłatny dostęp do swojego artykułu na stronie www.indexscientiacannabis.pl. Otrzyma także dostęp do wszystkich opublikowanych dotychczas artykułów. Zobowiązujemy się promować i zwiększyć widoczność Waszych artykułów.

 

 1. Reprodukcje i kopie czasopism

 

11.1. Autorzy mogą otrzymać bezpłatną kopię numeru czasopisma zawierającego jego artykuł. Przedruki artykułów można zamawiać za pośrednictwem serwisu www.indexscientiacannabis.pl.

 

 1. Opłaty za stronę

 

12.1. Czasopismo Index Scientia Cannabis nie pobiera opłat za stronę od osób lub instytucji.

 

 

Jeśli mają Państwo jakieś pytania dotyczące przedruków, prosimy o kontakt z zespołem serwisowym www.indexscientiacannabis.pl. Aby zamówić dodatkowe egzemplarze numeru zawierającego Twój artykuł, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta pod adresem www.indexscientiacannabis.pl.